Tutorointi on kenties yksi METKAn näkyvimmistä toiminnoista Metropoliassa, niin opiskelijoille kuin henkilökunnallekin. Tässä artikkelissa kerromme, mitkä ovat tutoroinnin yleiset tavoitteet, mikä on Metropolian rooli tutoroinnissa, ja miksi jäsenet ovat METKAlle tärkeitä tutoroinnin kehittämisen kannalta. Lopuksi pureudumme siihen, miten tämä kaikki toteutetaan.

Artikkelin sisällön on suunnitellut METKAn tutorsektorin Veikko ja Rami, ja sen on kirjoittanut METKAn hallituksen jäsen Veikko Jokelainen. Ramin kanssa toivomme, että tämä artikkeli avaa hieman taustoja ja meidän ajatuksiamme siitä, miksi tutorointia tehdään, ja miksi se on tärkeä osa METKAn toimintaa.

Artikkelin pohjana on käytetty METKA2020 -kyselyn vastauksia.

Tutoroinnin tavoitteet

METKAn tutorit ovat opiskelijoita, jotka omalla kokemusasiantuntijuudellaan auttavat uusia opiskelijoita opintojen alussa Metropoliassa. Tutoroinnille on METKAssa asetettu kolme yleistä tavoitetta:

 • Auttaa uusia opiskelijoita siirtymään korkeakouluopiskelijoiksi ja opiskeluelämään
 • Luoda yhteisöllisyyttä, ryhmäyttää opiskelijoita ja edesauttaa näiden hyvinvointia
 • Auttaa opiskelijoita auttamaan toisiaan kokemusasiantuntijuuden kautta.

Siirtyminen uuteen elämäntilanteeseen ja korkeakouluopintoihin voi olla monelle vaikeaa aikaa, ja tutoreiden tärkein tehtävä onkin auttaa uusia opiskelijoita tässä siirtymävaiheessa. Korkeakoulun ja koulutusalan käytänteisiin sisään pääseminen on äärettömän tärkeää heti opintojen alussa. Onnistunut siirtymävaihe vähentää mahdollisia opintojen keskeytyksiä ja syrjäytymistä omasta opiskelijaryhmästä.

Yhteisöllisyyden merkitys on suuri: opiskeluaika kestää useita vuosia, ja moni pitkäikäinen ystävyyssuhde alkaa korkeakouluopiskelujen aikana. Ryhmädynamiikan merkitys oman jaksamisen ja opiskelujen mielekkyyden kannalta on valtava. Tutoreiden tehtävä on luoda ryhmälle mahdollisimman hyvät mahdollisuudet löytää tukea ja turvaa toisistaan opiskelujen aikana.

Hyvinvointi ja edunvalvonta näkyvästi mukana tutorkoulutuksissa

Opiskelijakulttuuri on murroksessa, mikä vaikuttaa vahvasti myös tutorointiin. Opiskelijakuntien ja opiskelijayhdistyksien toiminta on laajentunut ja monipuolistunut huomattavasti viime vuosina. Aktiiviset luottamustoimijat eivät siis enää vain järjestä bileitä, vaan myös tekevät tärkeää edunvalvontaa, hankkivat aloille tärkeitä varusteita ja tukevat opiskelijoiden hyvinvointia.

Laitoimme tänä keväänä tutorkoulutusten sisällöt täysin uusiksi. Opiskelijoiden hyvinvointiin ja edunvalvontaan liittyviä sisältöjä lisättiin kevään 2020 koulutuksiin. Hyvinvoinnin painottamisen tavoite on, että tutorit osaavat tukea uusien opiskelijoiden hyvinvointia ja tarjota juhlimisen lisäksi myös muita ratkaisuja ryhmäytymiseen. Liikuntatutorointia käynnistetään myös uudelleen muutaman kauden tauon jälkeen yhdessä Zonen liikuntapalveluiden kanssa.

Toinen koulutusten uudistamisen tavoite oli lisätä tietoisuutta METKAn edunvalvonnan toiminnasta ja madaltaa opiskelijoiden kynnystä ottaa yhteyttä edunvalvonnan toimijoihin. Tutorit ovat avainasemassa ohjaamaan opiskelijoita ottamaan yhteyttä ja tarttumaan epäkohtiin sekä opinnoissa, että muissakin opiskelijaelämään liittyvissä asioissa. Tulevaisuudessa aiomme ottaa edunvalvontasektorimme mukaan toiminnallisiin koulutuksiin pitämään opastusta siitä, millaisissa asioissa METKAn edunvalvonta auttaa opiskelijoita.

Muita tulevan syksyn isoja projekteja on tutkia vaihtaritutoroinnin sisältöjä ja miettiä keinoja, miten sekä vaihtaritutor että vaihtari voisivat saada tutoroinnista mahdollisimman paljon irti.

Metropolian rooli tutoroinnissa

Metropolia Ammattikorkeakoulu on tehnyt METKAn kanssa yhteistyösopimuksen tutoreiden kouluttamisesta ja koordinoinnista. Sopimus toimii tiivistettynä niin, että Metropolia määrittelee raamit ja tarpeet tutoroinnille ja METKA toteuttaa toiminnan.

Opinto-ohjaajat ja koulutusohjelmien tutoropettajat ovat METKAn lähin yhteistyötaho tutoroinnin käytännön toteuttamisessa. Jokaisella opiskelualalla on omat uniikit tarpeensa, joihin tutoroinnilla vastataan. Kyseiset tahot ovat myös myöntämässä tutoroinnista mahdollisia opintopisteitä, joten on järkevää, että he myös ovat osa toimintaa.

Metropolia ohjaa ja osallistuu aktiivisesti tutoroinnin kehittämiseen. Keväällä suunnittelimme tutorkoulutukset yhdessä Metropolian henkilöstön kanssa, ja opiskelijahyvinvointipalvelut ovat usein mukana kouluttamassa tutoreita. Läheinen yhteistyö tekee mahdolliseksi sen, että tutoroinnin kehittämiseen ja tutoreiden ohjaamiseen saadaan paljon ammattitaitoa ja kokemusta. Syksyllä on luvassa opinto-ohjaajaverkoston ja METKAn tutorsektorin vetämä yhteinen työpaja, jossa keskustellaan linjauksia vaativista asioista ja hiotaan sekä tehostetaan yhteistyötä.

Jäsenien ja jäsenmaksujen vaikutus tutorointiin

METKAn toteuttamat tutoroinnin perustehtävät rahoitetaan pääsääntöisesti Metropolian yhteistyösopimuksen kautta. Kaikki kehitystyö, kuten uusien tutorointimuotojen kehittäminen, vaatii kuitenkin jäsenmaksutuloja. Mitä enemmän METKAlla on maksavia jäseniä, sitä enemmän tutorointia on siis mahdollista kehittää.

Tutoroinnin perustehtäviä ovat:

 • Uusien opiskelijoiden tukeminen opiskelujen alussa
 • Opastaminen korkeakoulun käytänteisiin ja tiloihin
 • Uusien opiskelijoiden perehdyttäminen opiskelijakulttuuriin
 • Tietojärjestelmien ja sovelluksien käytön tukeminen

Kuluneena keväänä olemme ideoineet ja suunnitelleet muun muassa markkinointi-, digi- ja mentoritutorointia. Kaikki näistä vaatisivat lisää resursseja, jotta niiden toteuttaminen onnistuisi. Resursseilla tarkoitetaan tässä käytännössä rahaa ja sitä kautta etenkin työtunteja, joita voitaisiin ohjata näiden uusien tutoroinnin muotojen kehittämiseen.

METKA ei edellytä tutoreilta jäsenyyttä, vaikka moni muu opiskelijakunta niin tekeekin. Tästä käydään keskustelua usein eri yhteyksissä, mutta mielestämme mahdollisuus tutoroida kuuluu kaikille. Emme halua vaatia tutoroinnin kohdalla opiskelijoilta maksua siitä, että he pääsevät tekemään töitä yhteisen hyvän eteen.

Tutoroinnin koordinointi ja toteutus METKAssa

Tutorhaut ja koulutukset

Uusien tutoreiden haku toteutetaan sekä kevät- että syyslukukaudella, eli kaksi kertaa vuodessa. Molempina vuodenaikoina haetaan sekä vertais- että vaihtaritutoreita. Syksyllä rekrytoidaan ja koulutetaan myös tutorvastaavat.

Tutoriksi voi hakea kuka tahansa Metropolian opiskelija. Pohdimme kuitenkin keväällä ennen tutorhaun alkamista, voiko METKAn tutorina toimia, jos on juuri itse aloittanut opiskelut. Uuteen elämävaiheeseen ja tilanteeseen vasta vähän aikaa sitten siirtyneet ja sopeutuneet opiskelijat ovat avainasemassa tarjoamaan tukea ja turvaa opiskelujen alkuun. Omien kokemuksien, niin hyvien kuin huonojenkin, jakaminen voi auttaa sekä tutoria että tutoroitavaa opiskelujen alussa. Totesimme siis, että kyllä, METKAn tutoriksi voi siis hakea myös juuri opintonsa aloittaneet.

Hakuaika tutoriksi kestää noin kuukauden, jonka jälkeen tutorvastaavat haastattelevat hakijat ja tekevät valinnat koulutukseen otettavista tutoreista. Haastatteluiden tavoitteena on varmistaa, että tuleva tutortiimi toimisi mahdollisimman hyvin yhteen. Tutortiimi koostuu kunkin kampuksen tutorvastaavista ja tutoreista. Tiimiin tarvitaan erilaisia tutoreita, sillä myös uusien opiskelijoiden ryhmässä on erilaisia yksilöitä. Haastattelujen jälkeen METKA lähettää tutoriksi valituille kirjeen ja kutsut koulutuksiin ja ilmoittaa myös niille hakijoille, joihin valinta ei kohdistunut.

Pylväskaavio tutoreiksi valittujen määrästä syksystä 2018 kevääseen 2020.

Hakijoiden määrä Syksy 2018 – Kevät 2020.

Koulutukset pidetään kahtena iltakoulutuksena ja yhtenä toiminnallisena päivänä, joka on viime vuosina pidetty lauantaisin. Koronaviruksen vaikutuksista johtuen iltakoulutukset toteutettiin tänä keväänä etänä, ja toiminnallinen päivä siirrettiin elokuun alkuun. Perinteisesti ennen uusien opiskelijoiden saapumista pidetään myös niin kutsuttu Tutorstartti, mutta tänä vuonna se toteutetaan osana toiminnallista päivää. Tutorstartin tarkoituksena on orientoitua tutorointiin juuri ennen uusien opiskelijoiden tuloa ja käydä läpi koulutuksissa ja muissa tapaamisissa opittua asiaa. Ryhmäytyminen on myös yksi Tutorstartin tärkeistä tehtävistä, sillä yhdessä oleminen ja kommunikointi luovat yhteisöllisyyttä tutorporukkaan ja sitä myötä myös hyvät lähtökohdat tehdä yhdessä laadukasta tutorointia.

METKAn pitämien koulutuksien lisäksi tutorvastaavat järjestävät kampuspäivän sekä uusille että jatkaville tutoreille. Kampuspäivänä käydään yhdessä läpi sen kampuksen asioita, jossa tutorit toimivat. Kampuspäivänä tavataan mahdollisuuksien mukaan myös opinto-ohjaajia ja muuta Metropolian henkilöstöä.

Koulutuksien sisällöt on jaoteltu seuraavasti:

Iltakoulutukset

 • Tutorin ja tutorvastaavan rooli
 • Tutorointi osana METKAn toimintaa
 • Tutortiimin yhteiset pelisäännöt, viestintä & vuosikello

Toiminnallinen päivä

 • Uusien opiskelijoiden ryhmäyttäminen ja esiintyminen
 • Päihteet osana opiskelijakulttuuria
 • Yhdenvertaisuus tutortoiminnassa
 • Tutorin oma jaksaminen ja hyvinvointi

METKAn tutorsektorin ja tutoreiden keskinäiset tehtävät

METKAlla on tällä hetkellä kaksi tutorointimuotoa, vertais- ja vaihtaritutorointi. Vertaistutorit toimivat tukena yleensä saman alan opiskelijoille. Tavoitteena on, että jokaisella aloittavalla opiskelijaryhmällä olisi saman alan opiskelija tukemassa heitä opintojen aloituksessa. Vaihtaritutorit sen sijaan auttavat Metropoliaan saapuvia vaihto-opiskelijoita pääsemään sisään suomalaiseen yhteiskuntaan, tapoihin ja opiskelijakulttuuriin. Vaihtaritutorilla on yleensä yhdestä kolmeen tutoroitavaa vaihtaria.

Vertais- ja vaihtaritutoreiden lisäksi METKAssa toimii tutorvastaavia. Tutorvastaava on tutorin lähin esihenkilö, ja hän toimii Metropolian henkilökunnan yhteyshenkilönä muun muassa orientaatiopäiviin ja uusien opiskelijoiden aloitukseen liittyvissä asioissa. Tutorvastaavat osallistuvat METKAn järjestämiin jaostoihin, joissa käydään läpi kampuksien kuulumisia, ajankohtaisia asioita, kehitysprojekteja, koulutuksia ja muuta ajankohtaista. Lisäksi vuonna 2020 on järjestetty uutena toimintana tutorvastaaville workshopeja, jotka toimivat paikkana kehittää toimintaa ja saada uusia näkökulmia ja ratkaisuja.

METKAn tehtävänä on koordinoida ja kehittää tätä kokonaisuutta. METKAssa tutorointiin liittyvää työtä tekevät hallituksen tutoroinnista vastaava jäsen ja tutoroinnin asiantuntija. Kahden henkilön työtunnit ovat kuitenkin rajalliset, jonka vuoksi tutorvastaavat toimivat tutoreiden esihenkilöinä ja lähimpänä kontaktina.

Tutoroinnin kehittäminen aina vain paremmaksi

Yksi tutoreiden ja tutorvastaavien tärkeimmistä tehtävistä on osallistua toiminnan kehittämiseen. Tutorointi lähtee opiskelijoiden tarpeesta ja siksi on äärettömän tärkeää, että tutorit ovat suuressa roolissa päätettäessä, mihin suuntaan METKAn tutorointia kehitetään. Tutorit ovat lähimpänä opiskelijoita, joten viestin tuominen METKAlle suoraan ”kentältä” on olennaista kehityksen kannalta.

METKAn tutorointisektori osallistuu myös aktiivisesti kehitysprojekteihin ja ryhmiin, kuten:

 • Vertaissovittelun tuominen osaksi tutoreiden työkalupakkia
 • E-tutorointi – Määrittely ja kehittäminen
 • Sosiaali- ja terveysalojen orientoivien opintojen sekä tutortoiminnan kehittäminen
 • Metropolia opiskelijavarjostus, jossa 2. asteen opiskelijat tulevat seuraamaan Metropolian opiskelijoiden arkea.

Haluatko tietää lisää?

Tämän artikkelin tavoite oli avata METKAn tutorointia: toivottavasti sait tietoosi jotain uutta! Voisimme kirjoittaa varmasti vaikkapa kirjan kaikesta mitä tutorointiin kuuluu, mutta tällä kertaa halusimme tarjota tiiviihkön ja helppolukuisen kurkistuksen tutorointiin.

Mikäli haluat tietää lisää tutoroinnista, voit olla yhteydessä meihin ja kampuksien tutorvastaaviin! Seuraava tutorhaku järjestetään syksyllä 2020, ole siis kuulolla METKAn tiedotuskanavissa.

 • Veikko Jokelainen, hallituksen jäsen – veikko.jokelainen@metkaweb.fi puh. 050 355 5516
 • Rami Hollmérus, tutoroinnin asiantuntija – rami.hollmerus@metkaweb.fi puh. 050 374 3269
 • Kampuksien tutorvastaavat

Artikkelin kirjoitti Veikko Jokelainen, METKAn hallituksen tutoroinnista vastaava jäsen.

Täältä näet kaikki METKA2020-sarjassa julkaistut artikkelit

This post is also available in English.