Vaikuta

Opiskelijalla on oltava mahdollisuus vaikuttaa opintojensa sujuvuuteen ja mielekkyyteen. Kaiken ajan vievää aktivismia ei välttämättä tarvita, jotta jokin muuttuisi, mutta reippaita ja rohkeita aloitteita sitäkin enemmän. Ota yhteyttä, osallistu, vetoa. Laitetaan asiat toimimaan! Tältä sivulta löydät tärkeitä yhteystietoja ja työkaluja, joiden avulla äänesi saadaan kuuluviin.

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Ammattikorkeakoulussa opiskeleminen tuo opiskelijalle monia oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia. Opiskelijan arkea säätelevät useat eri säännöt, lait ja asetukset. Metropolian opiskelijoita suoraan koskettavat laki ja asetus ammattikorkeakouluopinnoista, opintotukilaki ja -asetus, hallintolaki, Metropolian johto- ja tutkintosääntö ja muut säännöt sekä eri tekijänoikeuslait. Metropolian ylläpitäjänä on Metropolia Oy, jonka omat säännöt sekä kuntalaki välillisesti koskettavat opiskelijoita.

Metropolian tutkintosääntö sekä nykyinen ammattikorkealaki ja asetus ammattikorkeakouluopinnoista määrittelevät opiskelijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia.

Oikeudet

 • Opiskelijalla on oikeus saada laadukasta ja korkeakoulutasoista koulutusta, joka takaa hänelle laaja-alaiset käytännölliset ja teoreettiset perustiedot ja –taidot toimia alansa asiantuntijatehtävissä sekä koti- että ulkomailla
 • Tutkintoon johtavat opinnot on järjestettävä niin, että opiskelija voi suorittaa opintonsa niiden laajuutta vastaavassa ajassa
 • Tutkinto-opiskelijalla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi enintään neljän lukukauden ajaksi, mutta enintään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan
 • Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta tutoropettajaltaan tutkinnon tuottavan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatimiseen
 • Opiskelijoilla on oikeus saada ohjausta opintoihinsa, erityisesti aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen (AHOT) ja opiskelijavaihtoon liittyviin kysymyksiin
 • Opiskelijalla on oikeus antaa palautetta kaikista opintojaksoista sähköisen opintojaksopalautejärjestelmän avulla
 • Opiskelijan tulee saada opintojakson alkaessa tiedot arvioinnin kriteereistä
 • Opiskelijan tulee saada palaute ja arviointi neljän viikon kuluessa opintosuorituksestaan, kuitenkin hyvissä ajoin ennen uusintamahdollisuutta
 • Opintosuoritusten arvosanat kirjataan opintosuoritusrekisteriin (WinhaWille)
 • Arvioinnin perustana olevat dokumentit säilytetään ammattikorkeakoulun toimesta kuuden kuukauden ajan arvioinnin julkistamisesta, jonka jälkeen opiskelija voi pyytää ne itselleen
 • Opiskelijalla on oikeus hakea muutosta opintojakson arvosteluun tai päätökseen aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta (ks. tarkemmin alla)
 • Opiskelijalla on oikeus saada opintotoimistosta maksuton, leimalla varustettu todistus suorittamistaan opinnoista
 • Opiskelijalla on oikeus saada tutkintosäännössä määritelty asianmukainen tutkintotodistus ja tarvittavat kansainväliset liitteet (Diploma Supplement)
 • Tutkinto-opiskelija, jonka opiskeluoikeusaika on päättymässä, voi hakea harkinnanvaraista lisäaikaa yhdeksi vuodeksi tutkintoon vaadittaviin opintoihin

Velvollisuudet

 • Kun opiskelijaksi hyväksytty on ilmoittanut ottavansa vastaan opiskelupaikan, hänen tulee ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla ilmoittautua ammattikorkeakouluun läsnäolevaksi tai poissaolevaksi opiskelijaksi, minkä jälkeen hänet merkitään opiskelijaksi
 • Opiskelijan on joka lukukausi ilmoittauduttava läsnäolevaksi tai poissaolevaksi opiskelijaksi joko WinhaWille-järjestelmän kautta tai kirjallisesti ammattikorkeakoulun ilmoittautumislomakkeella
 • Opiskelijan on itse otettava vastuu omasta oppimisestaan ja opintojen etenemisestä
 • Opiskelijan on suoritettava koulutusohjelman opinnot viimeistään yhtä vuotta niiden laajuutta pidemmässä ajassa, ellei opiskelija erityisestä syystä hae lisäaikaa ja hakuasiainvastaava sitä hänelle myönnä
 • Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta; lukuvuodessa tulisi kertyä 60 opintopistettä
 • Jokaiseen opintosuorituksen toteutukseen liittyy kaksi mahdollisuutta uusia opintosuoritus toteutuksen yhteydessä toteutussuunnitelmassa mainitulla tavalla. Opintosuorituksen uusimisella tarkoitetaan joko yritystä hylätyn opintosuorituksen suorittamista hyväksytysti tai yritystä jo hyväksytyn opintosuorituksen arvosanan parantamiseksi.
 • Opintosuorituksen toteutuksen vastuuhenkilö voi perustellusta syystä myöntää opiskelijalle ylimääräisen uusintamahdollisuuden. Jos opiskelija ei uusinnoissa saa hyväksyttyä arviointia, hänen tulee ilmoittautua uudelleen opintojaksolle ja suorittaa se opettajan kanssa sovittavalla tavalla. Hyväksytyn opintosuorituksen tehnyt opiskelija ei voi osallistua kyseisen opintojakson uudelle toteutukselle.
 • Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa
 • Opiskelijan tulee vastata ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen vaikuttavuutta koskevaan kyselyyn (OPALA)

Lisätiedot

Edunvalvonta-asiantuntija
Matti Tujula
etunimi.sukunimi@metkaweb.fi
045 267 0828

Ongelmatilanteet

Epäasiallinen kohtelu ja häirintä 

Jos joudut epäasiallisen kohtelun tai häirinnän kohteeksi, voit ottaa yhteyttä opiskelijakunnan häirintäyhdyshenkilöihin. He tukevat ja neuvovat häirintää tai kiusaamista kohdanneita opiskelijoita. Häirintäyhdyshenkilöillä on vaitiolovelvollisuus eivätkä he pidä kirjaa yhteyttä ottaneista. He eivät myöskään vie asiaa eteenpäin ilman lupaasi. Ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset tukea.

Opetuksen laatu ei ole kohdallaan

Opiskelijalla on monia opiskeluun, opetuksen laatuun ja opintojen suorittamiseen liittyviä oikeuksia, joista löydät enemmän tietoa Opiskelijan oikeudet -välilehden alta. Jos sinusta tuntuu, että oikeutesi eivät toteudu – opetuksen laatu ei ole luvatulla tasolla, opintojakson toteutus ei toimi ennalta sovitun mukaisesti, harjoittelun kanssa tulee ongelmia tai tenttivaatimuksia ei kerrota ajoissa – sinulla on monia tapoja toimia. Ensimmäisenä asiasta on hyvä keskustella opintojaksosta vastaavan henkilön (opintojakson opettajan, harjoittelun ohjaajan) kanssa. Mikäli keskustelu ja asiallinen palaute eivät tuota tulosta, on seuraavana askeleena keskustelu esimiehen (koulutuspäällikön, vakavissa tapauksissa klusterinjohtajan) kanssa.

Kannattaa muistaa, että asiallisella esiintymisellä saa oman näkemyksensä parhaiten kuuluviin. Mikäli kuitenkin tunnet, että sinua ei oteta vakavasti tai että kaipaat kaveria mukaan, kannattaa pyytää taustatukea muilta saman opintojakson opiskelijoilta tai omalta opiskelijayhdistykseltä. Yhdessä voitte vaikka kirjoittaa vetoomuksen tai pyytää audienssia ja mennä porukalla puhumaan asioista. Myös METKAan on hyvä olla yhteydessä ongelmatilanteissa. METKAn koulutuspoliittinen vastaava antaa tarvittaessa neuvoja ja taustatukea ja voi myös tulla mukaan tapaamaan Metropolian henkilökuntaa. Koulutuspoliittisen vastaavan tavoitat osoitteesta koulutuspolitiikka[at]metkaweb.fi.

Arvosana ei tule ajoissa Winhaan

Opiskelijalla on Metropolian tutkintosäännön mukaan oikeus saada palaute ja arviointi neljän viikon kuluessa opintosuorituksestaan, kuitenkin hyvissä ajoin ennen uusintamahdollisuutta. Opintojakson arvostelu on vietävä Winhaan heti arvioinnin suorittamisen jälkeen. Aina näin ei kuitenkaan tapahdu. Tällöin ensimmäisenä kannattaa ottaa yhteys kyseisen opintojakson opettajaan ja muistuttaa häntä tutkintosäännön sisällöstä. Jos arviointia ei vieläkään kuulu, kannattaa kertoa asiasta koulutusohjelmapäällikölle tai klusterin johtajalle. METKAn nettisivuilla voit täyttää Viestikissa-lomakkeen, jolla on mahdollista ilmoittaa myöhässä olevista arvosanoista. Viestikissan avulla voit myös ilmoittaa, jos et ole voinut antaa opintojaksopalautetta. METKA välittää tiedon eteenpäin Metropoliaan, missä sitä käytetään toiminnan kehittämiseen. Viestikissa-lomakkeeseen.

Opintojaksosta ei voi antaa palautetta

Metropoliassa kaikista opintojaksoista kerätään palautetta sähköisen opintojaksopalautejärjestelmän avulla. Palautelomake avautuu automaattisesti Tuubiin viikkoa ennen opintojakson päättymistä ja sulkeutuu neljä viikkoa jakson päättymisen jälkeen. Mikäli palautelomake ei aukea Tuubissa oikeaan aikaan, kannattaa ensin ottaa selvää siitä, onko opettaja merkinnyt opintojakson päättymispäivän oikein sähköisiin järjestelmiin. Mikäli päättymispäivä näyttää vastaavan kurssin todellista päättymistä, vika voi olla järjestelmässä. Tällöin kannattaa olla yhteydessä tietohallintopalveluihin. Opintojaksosta voi aina antaa palautetta myös suullisesti opettajalle, ja opettaja voi halutessaan kerätä myös muunlaista palautetta kurssilta. Muu palaute ei kuitenkaan korvaa sähköistä palautelomaketta, joka kerää arvokasta tietoa opetuksen laadusta sen kehittämistä varten.

METKAn nettisivuilta löytyvällä Viestikissa-lomakkeella on mahdollista ilmoittaa opintojaksosta, jolta palautetta ei ole voinut antaa. Viestikissan avulla voit myös ilmoittaa, jos arvosana kurssista ei ole tullut rekisteriin vaaditussa neljässä viikossa. METKA välittää tiedon eteenpäin Metropoliaan, missä sitä käytetään toiminnan kehittämiseen. Viestikissa-lomakkeeseen.

Arviointi tuntuu epäoikeudenmukaiselta

Epäoikeudenmukaiselta tuntuvasta opintosuorituksen arvioinnista on mahdollista pyytää oikaisua. Tee oikaisupyyntö välittömästi saatuasi arvioinnin tulokset tietoosi!

Metropolian tutkintosäännön mukaan opintosuorituksensa arviointiin tai aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen tyytymätön opiskelija voi pyytää päätökseen suullisesti itseoikaisua tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta tai hyväksilukemisesta päätöksen tehneeltä opettajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset ja arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Sekä suulliseen että kirjalliseen oikaisupyyntöön tulee vastata kirjallisesti viimeistään 14 päivän kuluessa sen saapumisesta, lukuun ottamatta päätöksentekijän vapaajaksoja.

Opiskelija, joka on tyytymätön oikaisupyynnön vastaukseen, voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua Metropolian tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut vastauksen tietoonsa. Kirjallinen oikaisuvaatimus toimitetaan Metropolialle ja osoitetaan tutkintolautakunnalle. Jos joudut riitatilanteeseen, voit pyytää apua opiskelijakunnan edunvalvonta-asiantuntijalta, jonka tavoitat osoitteesta matti.tujula[at]metkaweb.fi.

Tutkintolautakunnan on otettava asia käsittelyyn 30 päivän kuluessa oikaisupyynnön saapumisesta lukuun ottamatta kesä-, heinä- tai elokuussa saapuneita oikaisupyyntöjä, jotka on otettava käsittelyyn viimeistään syyskuussa.

Päätös opiskelijavalinnasta tai opiskeluoikeuden menettämisestä tuntuu epäoikeudenmukaiselta 

Mikäli opiskelijaksi hakeutuva kokee, että häntä on opiskelijavalintojen yhteydessä tai opiskeluoikeudesta päätettäessä kohdeltu väärin, hän voi Metropolian opiskeluoikeusohjeen mukaan pyytää kirjallista oikaisupyyntöä ammattikorkeakoulun hallitukselta 14 päivän kuluessa siitä, kun on saanut päätöksen tietoonsa. Jos opiskelija ei ole tyytyväinen hallituksen päätökseen, hän voi valittaa siitä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätös opintotuesta tuntuu epäoikeudenmukaiselta

Jos opiskelijan mielestä häneltä on evätty opintotuki virheellisin perustein, hän voi hallintolainkäyttölain mukaan tehdä asiasta valituksen asian käsittelijälle. Muutosta haetaan kirjallisesti, ja siihen voi käyttää Kelan lomakepohjaa. Valitus on tehtävä 37 päivän sisällä opintotukipäätöksen postituspäivästä. Mikäli käsittelijän tekemä päätös ei tyydytä opiskelijaa, opiskelijalla on jatkovalitusoikeus Kelan opintotuen muutoksenhakulautakunnalle. Tämän instituution tekemästä päätöksestä voi valittaa Helsingin vakuutusoikeuteen. Opintotukipäätöksestä valittamisesta löydät lisätietoja Kelan internet-sivulta.

Toiminta Metropoliassa ei ole sellaista kuin sen kuuluisi olla

Sellaisistakin asioista, joista ei voi tehdä varsinaista valitusta, voi tehdä kantelun. Kantelu voi koskea sekä päätöksiä että tosiasiallista menettelyä. Kantelun voi tehdä luonteeltaan sellaisista asioista, joista ei voi valittaa millekään instanssille. Kantelu on helppo tehdä, sillä se on muotovapaa, eikä yleensä sisällä määräaikoja, toisin kuin valitus. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kanteluun reagointiajat voivat olla pitkiä, jopa useita kuukausia. Kantelun voi tehdä myös muiden henkilöiden asioista. Kantelu ei poista tai muuta virheellistä päätöstä, eikä se välttämättä edes johda asian tutkimiseen. Mikäli kantelusta on tehty ratkaisu, siitä ei voi valittaa. Kantelun voi tehdä sekä hallinnon sisälle, kuten rehtorille, että yleisille laillisuusvalvojille, kuten oikeuskanslerille.

Seuraavista asioista opiskelijalla ei ole oikeutta valittaa:

 • tutkintosääntö
 • koulutusohjelma
 • opetussuunnitelma
 • muu opetuksen järjestely (esim. toimintaohjeet)

Näistä asioista voi kuitenkin tehdä hallintokantelun (ks. yllä). Opiskelija ei voi myöskään tehdä jatkovalitusta hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen koskien opiskelijaksi ottamista ja opiskelijan kurinpitoa.

Lisätiedot
Edunvalvonta-asiantuntija
Matti Tujula
etunimi.sukunimi@metkaweb.fi
045 267 0828

Opiskelija-asiahenkilö

Metropolian opiskelija-asiahenkilönä toimii METKAn edunvalvonta-asiantuntija. Opiskelija-asiahenkilön tehtäviin kuuluu mm. opiskelijoiden yhteydenottojen vastaanottaminen ja opiskelijoiden neuvonta liittyen opiskelijoiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, opiskelijoiden neuvonta ja tukeminen tilanteissa, joissa opiskelija kokee tulleensa kohdelluksi väärin, yhteistyö Metropolian tulosalueiden, koulutusohjelmien ja tukipalveluiden kanssa, opiskelijakunnan nimeämien opiskelijaedustajien yhteyshenkilönä toimiminen ja kouluttaminen.

Opiskelija-asiahenkilöön voi olla yhteydessä, kun seinä tulee vastaan ja apua tarvitaan.

Opiskelija-asiahenkilö
Matti Tujula
etunimi.sukunimi@metkaweb.fi
045 267 0828

KOPPIn edunvalvontapiiri

Edunvalvontapiirin tehtävä on turvata jokaiselle opiskelijalle mahdollisuus laadukkaaseen opetukseen ja hyvinvointiin keskustelemalla, vaihtamalla tietoja, vaikuttamalla opiskelijoiden edustajana ja järjestämällä tapahtumia. Se muodostaa keskustelu- ja ideointifoorumin, joka tarjoaa opiskelijoille tietoa ja tukea muun muassa koulutukseen, opiskeluun, hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä asioissa. Lisäksi edunvalvontapiiri suunnittelee erilaisia tempauksia aina mielenosoituksista vaalipaneeleihin ja muihin tempauksiin eli tekemistä riittää kaikille.

Edunvalvontapiiri on kaikille opiskelijoille avoin, ja se kokoontuu kolme kertaa lukukaudessa. Aikaisempaa kokemusta aiheista et tarvitse ja kaikkien näkemykset ovat erinomaisen tervetulleita. Tule mukaan!

Vakiojäseninä edunvalvontapiiriin osallistuvat opiskelijayhdistysten edustajat, Metropolian toimielimissä ja työryhmissä toimivat opiskelijaedustajat ja METKAn toimijat.