Opetus- ja kulttuuriministeriön esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia. Lakimuutoksen myötä hallitusohjelman kirjaus lukuvuosimaksujen täyskatteellistamisesta toteutuisi. EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta korkeakouluopiskelijoilta vieraskielisessä tutkintokoulutuksessa perittävien lukuvuosimaksujen tulisi jatkossa siis kattaa koulutuksen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset.

Lisäksi opiskelijan oleskeluluvalla maahan tullut säilyisi lukuvuosimaksuvelvollisena, vaikka hän vaihtaisi oleskelulupaansa esimerkiksi työperusteiseksi ja hakemuksen käsittelymaksu palautettaisiin käyttöön haettaessa ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen muualla kuin EU/ETA‐alueella suoritetun koulutuksen perusteella.

Yliopistolain ja ammattikorkeakoululain tilauskoulutusta koskevia säännöksiä täsmennettäisiin huomioimaan paremmin opiskelijoiden oikeudet. Korkeakouluille säädettäisiin tiedonsaantioikeus hakijan ja opiskelijan oleskelulupatiedoista.

Metropoliassa on lukuisia englanninkielisiä tutkintoja, joiden opiskelijoista merkittävä osa tulee EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta. Kannatamme esityksen pyrkimystä kohti korkeakoulujen yhdenvertaistamista sekä hallinnollisen työn keventämistä, mutta näemme esityksessä käsiteltyjen yksittäisten toimien tarpeettomasti vaikeuttavan kansainvälisten opiskelijoiden elämää Suomessa. METKA haluaa huomauttaa, että esitetyt korkeakoulujen resursseja parantavat toimet, kuten käsittelymaksun palauttaminen ja lukuvuosimaksun korottaminen, ovat nykyisellään vain kustannusten siirtämistä korkeakoululta opiskelijoille.

METKA näkee hakemuksen käsittelymaksun palauttamisen kannatettavana, mutta se tulee kohdistaa aidosti esimerkiksi puutteellisten hakemusten ja ei-hakukelpoisten hakemusten vähentämiseen. METKA tunnistaa, että hallinnollisen työn määrä on korkea. Käsittelymaksun tulee kuitenkin olla lukukausikohtainen ja yhdellä maksulla hakija voi valita useamman hakukohteen eri korkeakouluista. Maksu tulee palauttaa opiskelemaan valituille ja opinnot tosiasiallisesti aloittaville opiskelijoille. Käsittelymaksun tulisi olla riittävän pieni ja olla linjassa korkeakoulujen muiden opiskelijoille määrättävien hallinnollisten kustannusten kanssa.

METKA näkee lukuvuosimaksut lähtökohtaisesti koulutuksen maksuttomuutta ja Suomen vetovoimaa vastustavana arvovalintana. Koemme, että lukuvuosimaksujen tasapäistäminen korkeakoulujen välillä on kannatettavaa kilpailun vääristymisen vähentämiseksi, mutta suunta on väärä. Täyskatteellistamisen sijaan METKA näkee, että lukuvuosimaksuja tulee alentaa ja apurahajärjestelmää selkeyttää. Esityksessä arvioidaan täyskatteelisuuteen siirtymisen tarkoittavatn noin 5000 euron kasvua keskimääräisessä nettomääräisessä lukuvuosimaksussa. METKA näkee kerralla tehtävän noston liian korkeana.

Lukausimaksuvelvollisuuden osalta METKA näkee ongelmallisena sen, että työn tekemisestä rangaistaan. Kotoutumisen ja pitovoimatekijöiden näkökulmasta on kannustettavaa, jos opiskelijat saavat Suomesta töitä.  METKA ymmärtää, että lukukausimaksuista saatavia tuottoja on vaikea ennakoida, mutta pidämme esitystä ongelmallisena ratkaisuna. Lukukausimaksujen määrä vaihtelee joka tapauksessa vuosittain esimerkiksi sen mukaan, miten vetovoimaisena Suomi nähdään EU-maiden sisällä. Vaikka esitys ei estä työperusteisen oleskeluluvan hakemista, niin yhdistettynä muihin suunniteltuihin muutoksiin tämä vähentää Suomen houkuttelevuutta opiskelumaana.

METKA näkee muutoksen korkeakoulujen tiedonsaantioikeudessa kannatettavana. Koemme, että muutos helpottaa korkeakoulujen hallinnollista työtä heikentämättä kuitenkaan hakijan oikeusturvaa.

Lue koko lausunto tästä linkistä.

This post is also available in English.