Tietosuoja

Tietosuojasta huolehtiminen on olennainen osa henkilötietojen käsittelyä. Euroopan unioni (EU) on säätänyt Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR), joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn oikeudellisen perustan.

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Opiskelijakunta METKA käsittelee henkilötietoja huolellisesti, eettisesti sekä lainsäädäntöä ja sisäisiä ohjeita noudattaen.

Opiskelijakunnan toiminnassa joudutaan käsittelemään henkilötietoja monissa eri tilanteissa, muun muassa

  • jäsenyyden ja asiakassuhteiden hoitamiseen
  • jäsendemokratian toteuttamiseen
  • tutoroinnin tai luottamustoiminnan opinnollistamiseen
  • yhteydenpitoon ja tiedottamiseen ja
  • tapahtumien järjestämiseen

Lista on siis pitkä, mutta tietojen keräämiseen on aina jokin syy.

Voit ottaa meihin yhteyttä omia tietojasi koskien sähköpostitse, metka@metkaweb.fi.

METKAn jäsen- ja aktiivirekisterin tietosuojaseloste

Jäsen- ja aktiivirekisterin tietosuojaseloste (PDF)

METKAn jäsenrekisterin henkilötiedot tulevat Metropolian opiskelijarekisteristä, joten muista pitää tietosi ajan tasalla Metropolian Oma-intranetissä. Metropolian opiskelijarekisterin tietosuojaselosteen löydät Metropolian nettisivuilta.

Lue lisää tietosuojasta Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.

METKAn tietosuojaperiaatteet

METKA sitoutuu noudattamaan seuraavia arvoja henkilötietojen käsittelyssä:

Lainmukaisuus, kohtuullisuus, läpinäkyvyys

Kaikelle käsittelylle on löydettävissä oikeusperuste.
Käsittelystä kerrotaan rekisteröidyille.

Tietojen käsittely ja kerääminen

Tietoja käsitellään vain niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty tai niiden kanssa yhteensopiviin tarkoituksiin. Tietoja kerätään ja käsitellään vain tarvittavissa määrin.

Tietojen ajantasaisuus

Vanhentuneet tiedot päivitetään, virheelliset tiedot oikaistaan ja tarpeettomaksi käyneet tiedot tuhotaan asianmukaisella tavalla luottamuksellisesti.

Tietojen säilytys

Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita alkuperäisen tarkoituksensa toteuttamiseen, ellei niitä yleisen edun mukaisesti arkistoida taikka käytetä tieteellisiin, historiallisiin tai tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietojen eheys ja luottamuksellisuus

Yleisestä tietoturvan tasosta huolehditaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimin.

This post is also available in English.