METKAn pääasiallinen tehtävä opiskelijakuntana on opiskelijoiden edunvalvonta. Silti myös opiskelijakulttuurin ja yhteisöllisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen kuuluvat keskeisesti toimintaan.

Tietyt tapahtumat ovat vakiinnuttaneet asemaansa Metropolian opiskelijoiden keskuudessa, kuten jokavuotiset uusien opiskelijoiden fuksiaiset sekä METKAn Wiikon Wappu. Hyvinvointiin ja liikuntaan keskittyvä MetroSport-tapahtuma on myös järjestetty vuosittain koko METKAn 12-vuotisen taipaleen ajan.

Alkoholin rooli tapahtumissa

Opiskelijatapahtumat ovat perinteisesti pyörineet pitkälti alkoholin ympärillä, sitä ei käy kiistäminen. Yliopistokulttuurista on enenevässä määrin poimittu vaikutteita ammattikorkeakoulumaailmaan. Esimerkiksi sitsit ja approt ovat vakiinnuttaneet asemansa. Samoin opiskelijahaalarit ja niihin kerättävät haalarimerkit.

Alkoholin käyttö illanvietossa on syvällä yhteiskuntamme rakenteissa – edelleen on tavallisempaa juoda kuin olla juomatta. Viime vuosien trendit alkavat hiljalleen vaikuttaa myös opiskelijatapahtumiin. Tutkimukset osoittavat, että alkoholi kiinnostaa nuoria nykyisin vähemmän kuin ennen (ks. esim. tämä YLEn artikkeli vuodelta 2017) ja liikunta ja hyvinvointi ovat ottaneet nuorten elämässä isomman roolin.

Sama trendi oli vahvasti nähtävissä myös METKAn syksyllä 2019 tekemässä kyselyssä, jossa kartoitettiin opiskelijoiden ajatuksia METKAn tapahtumiin ja niiden kehittämiseen liittyen .

METKAn tapahtumakyselyn tuloksia

METKAn tapahtumakysely oli avoinna kaksi kuukautta ja siihen saatiin kaikkiaan 136 vastausta.

Loppuvuodesta 2019 METKA toteutti myös METKA2020-kyselyn, jolla kerättiin tietoa koko METKAn toiminnasta. Siihen saadut avoimet vastaukset tapahtumiin liittyen noudattivat pitkälti samaa kaavaa kuin tapahtumakyselyssäkin. Seuraavat graafit ja tulokset koskevat kuitenkin pelkästään ensin järjestettyä, erillistä tapahtumakyselyä.

Vastanneista 75 % ilmoitti iäkseen 20-29 vuotta ja suurin osa vastaajista (80,1 %) ilmoitti tutkinto-ohjelmakseen AMK-päiväopinnot. Oheisissa graafeissa havainnollistettu vastaajien ikäjakaumaa sekä tutkinto-ohjelmia.

Graafissa havainnollistetaan kyselyyn vastanneiden ikäjakaumaa.

Kyselyyn vastanneista 75 % oli 20-29-vuotiaita, 18,4 % 30-30-vuotiaita, 3,7 % 19 vuotta tai alle, 2,2 % 40-49-vuotiaita ja 0,7 % oli 50-51-vuotiaita.

 

Graafissa havainnollistetaan kyselyyn vastanneiden tutkinto-ohjelmatyyppejä.

Kyselyyn vastanneista 80,1 % suorittaa AMK-tutkintoa päiväopintoina, 17,6 % monimuoto-opintoina, 1,5 % suorittaa ylempää AMK-tutkintoa ja 0,8 % vastanneista on vaihto-oppilaana.

 

Yksi vapaavalintaisista ja avoimista kysymyksistä kuului: “Millaiset tapahtumat eivät kiinnosta sinua lainkaan?”. Tähän tuli vastauksia 61, joista 28 kertoi spontaanisti, että alkoholiin painottuvat tapahtumat eivät kiinnosta. Lisäksi seminaarit ja muut opiskelun kaltaiset tapahtumat toistuivat vastauksissa useamman kerran. Oheisessa graafissa on kuvattu vastausten jakautumista teemoihin tämän kysymyksen kohdalla.

Graafissa havainnollistetaan vastausten jakautumista kysymykseen "Millaiset tapahtumat eivät kiinnosta sinua?"

Vastausten jakautuminen kysymykseen ”Millaiset tapahtumat eivät kiinnosta sinua?”. ”Muut” sisältää yksittäisiä vastauksia, joille ei löytynyt yhteistä teemaa, kuten ”merkkien ompeluillat” tai ”tietokonepelitapahtumat”.

 

Vastaavasti, kysymykseen “Millaiset tapahtumat kiinnostavat?” tuli paljon toiveita tapahtumista, joissa alkoholi ei olisi suuressa roolissa. Tähän kysymykseen tuli 102 vastausta, ja teemoittelun perusteella erityisesti hyvinvointiin ja liikuntaan liittyvät aktiviteetit kiinnostavat.

Oheisessa graafissa on kuvattu tarkemmin vastausten jakautumista teemoihin. Graafissa on eritelty myös kaikki vastaukset, joissa nimenomaan toivottiin alkoholittomuutta.

Graafissa havainnollistetaan vastausten jakautumista kysymykseen "Millaiset tapahtumat kiinnostavat sinua?"

Vastausten jakautuminen teemoihin kysymyksessä ”Millaiset tapahtumat kiinnostavat?”. ”Perinteisillä” tarkoitetaan perinteisiä opiskelijatapahtumia, kuten approja, fuksiaisia tai muita bileitä. ”Ammatillisiin” lukeutuvat omaan alaan ja työelämään liittyvät tapahtumat.

 

Kuitenkin lähes kaikki hyvinvointiin, kulttuuriin ja ammatillisiin tapahtumiin liittyvät vastaukset voidaan niputtaa alkoholittomiin, joten todellisuudessa alkoholittomien tapahtumien prosentti vastauksissa on huomattavasti suurempi (ks. seuraava graafi). Toki esimerkiksi kaikkien kulttuuriin liittyvien tapahtumien ei tarvitse olla alkoholittomia, mutta vastauksista on tulkittavissa, ettei sitä erityisemmin kaivatakaan.

Graafissa havainnollistetaan alkohollittomien tapahtumien osuutta vastauksissa kysymykseen "Millaiset tapahtumat kiinnostavat?"

Havainnollistus alkoholittomien tapahtumien osuudesta, kun on niputettu yhteen kaikki hyvinvointiin, kulttuuriin ja ammatillisiin tapahtumiin liittyvät vastaukset.

Miten tapahtumia kehitetään?

Tapahtumakyselyyn tulleiden vastausten perusteella voi todeta, että uudistusta opiskelijakentän tapahtumissa kaivataan. Opiskelijatapahtumat ovat opiskelijoita varten, ja METKAlla ideoidaan jatkuvasti, kuinka esille nouseviin tarpeisiin voidaan vastata.

Muutos kulttuurissa ja rakenteissa tapahtuu kuitenkin hitaasti, ja uusien perinteiden juurruttaminen vaatii kärsivällisyyttä. Tilannetta täytyy myös arvioida talouden kannalta – voimmeko järjestää muutaman miinukselle menevän pilotin, jos lopulta kuitenkin konsepti mahdollisesti maksaa itsensä takaisin?

Kevään 2020 luoma epävarma taloustilanne koko maailmassa luo myös METKAlle haasteita. Tulevaisuuden suunnitelmissa on tehdä enenevissä määrin yritysyhteistyötä, ja sitä kautta tarjota jäsenistöllemme uusia tapahtumakonsepteja.

METKAn Wiikon Etä-Wappu ja palaute

Tänä vuonna perinteinen METKAn Wiikon Wappu järjestettiin olosuhteiden pakosta etänä. Halusimme osaltamme olla säilyttämässä yhteisöllisyyden tuntua ja tarjota opiskelijoille matalalla kynnyksellä tekemistä vapulle.

Vastaavaa ei oltu järjestetty koskaan aiemmin, ja tulevaisuutta varten keräämmekin nyt palautetta osallistujilta. Palautteet ovat auki vielä 12.5.2020 asti ja jokainen vastaus on tärkeä!

Linkit palautelomakkeisiin:

1. Demoni ry – Etämeren wabu
2. Myro & Albo ry – Poikkitieteellinen wabuvisa
3. ESN & METKAn tutorvastaavat – Rypälejooga
4. MysteRy – Mysteeripelit
5. 4Towers – 4T Wappugames
6. KaMA – Musavisa ja yllätysohjelma
7. TXO ry – KoronAppro
8. METKA – Munkinpaisto-live

Artikkelin kirjoitti Aura Päiväläinen, METKAn tapahtumatuotannon asiantuntija.

 

Lue muut METKA2020-artikkelit täältä!

This post is also available in English.